SKLEPI- UPRAVNI ODBOR 07.01.2014

SKLEPA 10. redne seje UO KDNOS:


 

 


 

 

Dne 16.02.2015


SKLEP 1: D. H. je treba obvestiti, da ima do konca februarja 2015 čas, da poravna dolg do KDNOS.

SKLEP 2: Glede dolga, Č. do KDNOS je treba obvestiti KZS,  da se mu prepove udeležba na kinoloških prireditvah znotraj KZS.

SKLEP 3: Odločanje o izvršbi proti Č. je treba uvrstiti na dnevni red skupščine.

SKLEP 4: Državna vzrejna razstava za leto 2015 se dodeli ŠKK Komen.

SKLEP 5: UO KDNOS je vzel na znanje pismo člana  K. ter ga bo posredoval odvetniku v preučitev in končno odločitev glede nadaljnjega ravnanja.

SKLEP 6: Redna letna skupščina je določena za 8. 5. 2015, na ta datum bodo tudi izredne volitve predsednika KDNOS.

SKLEP 7: UO KDNOS imenuje volilno komisijo v naslednji zasedbi: Roman Hoefferle, Katja Krajnc in Bojan Uršič.

SKLEP 8: statutarna komisija mora znova pripraviti statut za sprejem njegovega čistopisa na skupščini. Iz statuta naj se izbriše poglavje IX. o območnih skupinah.

 

Zapisal Bojan Uršič

 

Sklepi 7. redne seje UO KDNOS

Dokument: Sklepi 7. redne seje UO KDNOS

 

Sklepi 6. redne seje UO KDNOS

Dokument: Sklepi 6. redne seje UO KDNOS

 

Po 8. sklepu 6. redne seje UO KDNOS vam posredujemo naslednjo informacijo in obvezujoči sklep Komisije za strokovna vprašanja pri KZS:  S strani Kinološke zveze BiH smo prejeli nazaj obvestilo, da je sodnik Andrija Gojković že od 24.07.2009 suspendiran na podlagi sklepa disciplinske komisije in nima dovoljenja za sojenje IPO izpitov. Na podlagi odgovora je KSV sprejela naslednji: SKLEP 13/5-2014: KSV prekliče delovne knjižice vseh psov, ki imajo višje izpite (IPO1 ali višje) pri sodniku Andriji Gojkoviću v Trebinju (Republika Srpska – BiH). Komisija za šolanje za pse/psice izda nove delovne knjižice pod novimi številkami ter v njih vpiše le pravilno opravljene izpit BBH v R. Sloveniji.

 

Zaradi uskladitve statuta in disciplinskega pravilnika objavlja Statutarna komisija predloge za spremembo le teh.

Predlogi za dopolnitev Statuta KDNOS 2014 (1)

 

Spoštovani člani KDNOS!
S sklepom UO KDNOS št. 2 z dne 15.2.2014 je bila potrjena začasna statutarna komisija v sestavi Sašo Cvek, Stanka Šelekar in Bojan Uršič. Naloga te komisije je, da pripravi uskladitve Disciplinskega pravilnika s Statutom KDNOS in morebitne spremembe samega Statuta.
Vse spremembe Statuta in Disciplinskega pravilnika bodo objavljene na spletni strani KDNOS in na voljo za javno razpravo. Prav tako sprejemamo predloge članov za spremembe omenjenih aktov. Vaše predloge pričakujemo do 1.3.2014.

Predloge pošljite na naslov: cstisk@siol.net.

Za komisijo Sašo Cvek

 

 

   KDNOS

 

Sklepi 3. redne seje upravnega odbora KDNOS, dne 16. decembra 2013

 

Sklepi korespondenčnih sej KDNOS:

1.       Seja dne 18.11. 2013 –  na spletni strani KDNOS se takoj objavi razpis za organizacijo DVR –  Sieger 2014 dne 5.7.2013 z razpisnimi pogoji. Sklep sprejet soglasno.

S podjetjem VUR d.o.o. se za leto 2014 podpiše pogodba o medsebojnem sodelovanju v v vrednosti 2.500 EUR in pogodba o medsebojnem sodelovanju v letu 2013 za 200 EUR. Sklep sprejet soglasno.

2.       Seja dne 21.11.2013 – Začne se z izdelavo nove spletne strani KDNOS, ki jo  bosta izdelovala člana KDNOS  Bojan Uršič in Nina Štefan Sklep sprejet soglasno.

Določi se komisija za pregled izpolnjevanja pogojev za organizacijo DVR v sestavi Natek, Krajnc, Golob. Sklep je bil sprejet z 7 glasovi, 2 nista glasovala.

3.       Seja dne 27.11.2013 – predsednik KDNOS naj se udeleži izredne skupščine KZS dne 29.11.2013 in glasuje za nezaupnico. Sklep je bil sprejet z 8 glasovi, 1 ni glasoval.

 

Dopolnitve sklepov:

– Državna vzrejna razstava za nemške ovčarje bo 28. junija 2014. Glede tega je bila že pisno oddana vloga predsednici KZP pri KZS, ge. Jelki Simčič.

 

– Glede DVR 2014 predsednik Egon Dolenc pove, da bo KDNOS z društvom KDMS podpisal pogodbo o izvedbi te za pasemsko društvo izjemno pomembne prireditve. V njej bodo dogovorjene tudi vse obveze obeh pogodbenih strank.

 

Najuspešnejši pes razstavne sezone 2012

SKLEP1: za izdelavo in pošiljanje novih ploščic z zgoraj navedenim napisom in stroški  se zadolži Dina Božiča.

(Sprejeto z 9 za, 0 proti, 0 vzdržanih)

 

SKLEP 2: članarina za leto 2014 ostane ista kot v letu 2013 in sicer 20 EUR, pristopnina 10 EUR.

(Sprejeto z 9 za, 0 proti, 0 vzdržanih)

 

SKLEP 3: vloga ŠKD Gornja Radgona se soglasno zavrne. Obrazložitev: sklep delnega zbora sodnikov za delo športnih šolanih psov je, da lahko v Sloveniji sodi izpite le slovenski sodnik. O tem je treba ŠKD Gornja Radgona pisno obvestiti.

(Sprejeto z 9 za, 0 proti, 0 vzdržanih)

 

SKLEP 4: žig št. 1 je treba preklicati, žig št. 4 je treba izdelati za predsednika.

(Sprejeto z 9 za, 0 proti, 0 vzdržanih)

 

SKLEP 5: Z odvetniško družbo Žorž se podpiše dogovor o izvajanju odvetniških storitev.

(Sprejeto z 9 za, 0 proti, 0 vzdržanih)

 

SKLEP 6: določi se kilometrina znotraj KDNOS, ki znaša 0,18 EUR.

(Sprejeto z 9 za, 0 proti, 0 vzdržanih)

 

 

 

 

 

 

 

 KDNOS

 

Sklepi 2. redne seje UO KDNOS z dne 7. 10 2013

 

SKLEP 1: Izdela  se UPN obrazce, ter se veterinarje koncesionarje  pisno obvesti o načinu predhodnega plačevanja storitev HD, ED, DNA.

 

SKLEP 2: neplačnikom se po preteku valute plačila 8 dni pošlje prvi opomin z povečanimi stroški opomina (5 EUR stroškov), drugi opomin neplačnikom pošlje po preteku 16 dni pooblaščeni odvetnik z povečanimi stroški drugega opomina (znesek opomina 20 EUR).

Po drugem opominu sledi blokiranje storitev KDNOS in obvestilo na KZS.

Navzoči soglasno (8 ZA, 0 proti, 0 vzdržanih) potrdijo sklep.

 

SKLEP 3: Navzoči potrdijo predlagani cenik, ki gre takoj v objavo na spletni strani KDNOS.

 

SKLEP 4: Državna vzreja razstava 2013 se zaradi prekratkih časovnih rokov ne organizira. Na spletni strani se takoj objavi obvestilo,da bo DVR za leto 2013 odpadla.

 

SKLEP 5: Sašo Cvek, Roman Hoefferle in Božidar Simonič bodo pridobili vsak svojo ponudbo za izdelavo majic, na kar se bo UO odločil za eno izmed njih.

 

SKLEP 6: podelitev priznanj najuspešnejšim razstavnim psom in psarnam za leto 2012 se bo izvedlo na podelitvi v nedeljo 24. 11. v ŠKD Ajdovščina na stadionu Primorje, po končanem tekmovanju v delu ob ca. 12.00 uri.

 

SKLEP 7: KD Murska Sobota se predlaga, da bi v soboto 5. julija 2014 izvedli Državno vzrejno razstavo za nemške ovčarje 2014. Sočasno bi bil izveden tudi dan ljubiteljev nemških ovčarjev. Za koordinacijo z KD Murska Sobota in za organizacijo SLO-Siger 2014 je zadolžen Boštjan Natek. (Rok za prijavo na KZS je 18.10 2013)

 

SKLEP 8:Ker se tako roka za izpit in vzrejni pregled prekrivata, bo Božidar Simonič pri predsedniku KZŠ pri KZS zaprosil za spremembo na 17.05., da bodo kandidati tako lahko opravili izpit ter potem prišli še na VP.  

 

SKLEP 9: Slovenski vojski je treba čim prej poslati vlogo za prošnjo za veterinarsko oskrbo na Državni vzrejni razstavi 2014.

 

SKLEP 10: Roman Hoefferle predlaga, da vzrejna komisija ob sodelovanju Komisije za šolanje pri KDNOS pripravita pravila za izvajanje preizkusa poguma in borbenosti na Siegerju. Rok za uskladitev je 30. november 2013.

 

SKLEP 11: na specialkah in Siegerju se izenačita vzrejni pregled SV in slovenski vzrejni pregled.

 

SKLEP 12: Alojzij Golob naj organizira predavanje za vzreditelje in srečanje vzrediteljev. S sprejetimi pobudami s tega srečanja se obvesti višje instance.

 

SKLEP 13: Potrdijo se zgoraj predlagane učne točke, ki se jih objavi na spletni strani KDNOS.

 

SKLEP 14: KDNOS bo v skladu s priporočilom svoje odvetniške službe od Nolla zahteval, da povrne stroške pravdnega postopka.

 

SKLEP 15: Blagajniški maksimum znaša 1.000,00 EUR.

 

SKLEP 16. Aleksander Česnik naj čimprej pripravi predlog disciplinskega pravilnika in ga pošlje na vpogled članom UO KDNOS.

 

 

 

 

 

 

 KDNOS 

Sklepi 1. konstitutivne seje UO KDNOS z dne 28.08.2013

 

ad 1) Predsednik Egon Dolenc predstavi zadolžitve po posameznih funkcijah, in sicer:

– Aleksander Česnik, podpredsednik

– Sašo Cvek, finančnik

– Roman Hoefferle, strokovna vprašanja

– Alojzij Golob, predstavnik vzrediteljev

– Božidar Simonič, komisija za šolanje

– Dino Božič, delo z mladimi

– Katja Krajnc, tajništvo

– Boštjan Natek, organizacija prireditev

Navzoči sprejmejo načelni SKLEP 1: pogovoriti se je treba z veterinarji, da bodo morali lastniki storitve HD, ED in DNA plačevati vnaprej.

SKLEP 2: Predsednik in nadzorni odbor morata s prejšnjim predsednikom Harijem Arčonom in računovodkinjo opraviti primopredajo dokumentov.  

SKLEP 3: Finance vzrejne komisije se bodo vodile na TRR pri NKBM.

SKLEP 4: Finance začne voditi blagajnik oz. finančnik kluba, poiskati je treba najugodnejšo ponudbo za vodenje računovodstva.

SKLEP 5: Vzrejne preglede in ocenjevanja zunanjosti bo treba vplačevati vnaprej na TRR pri NKBM.

SKLEP 6: Povišanje cene za 100% za nečlane (na storitve KDNOS) 

SKLEP 7: Izdelati je treba cenik storitev, ki mora biti objavljen na spletni strani KDNOS.

 

SKLEP 8: Datum DVR se prestavi na 13.10.2013. Predsednik in tajnik društva bosta kontaktirala morebitna zainteresirana društva. Če društva za izvedbo ne bo mogoče pridobiti, se Državna vzrejna razstava za leto 2013 ne izvede.

SKLEP 9: UO KDNOS soglasno potrdi predlog Božidarja Simoniča za sestavo in prijavo reprezentance za SP WUSV v ZDA.

SKLEP 10: Dan ljubiteljev pasme nemški ovčar bo vselej na datum Državne vzrejne razstave, ta pa bo vselej 3 teden (vikend) v septembru.

SKLEP 11: Izdelati je treba majice KDNOS.

SKLEP 12: Komisija za šolanje pri KDNOS bo določala markerje za KDNOS iz liste aktivnih markerjev pri KZŠ pri KZS.

SKLEP 13: Razglasitev zmagovalcev oz. najuspešnejših psov razstavne sezone 2012 bo izvedena na Državni vzrejni razstavi.

SKLEP 14: Aleksander Česnik je zadolžen, da pridobi pravno mnenje, ali je možno sankcionirati vzreditelja, ki vodi tožbo proti KDNOS, da se doseže, da ne bo mogel nastopati na prireditvah na območju RS.